VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI

MISIJA

Javna ustanova “Dom zdravlja” Vareš je zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite, specijalističko konsultativne i vanbolničke dijagnostike koja obezbjeđuje kvalitetne usluge dostupne svim korisnicima, uz poštivanje njihovih prava.

Dom zdravlja Vareš svoju misiju ostvaruje kroz pružanje uluga zaštite i unapređenja zdravlja, sprječavanje i rano otkrivanje bolesti, lijećenje bolesnih i povrijeđenih, zasnovano na savremenim medicinskim doktrinama u okviru svojih mogučnosti, sa edukovanim stručnim kadrom, raspoloživom opremom, uz primjenu dobre kliničke prakse.

 

VIZIJA

JU Dom zdravlja Vareš će pružati efikasno, savremenu i racionalnu zdravstvenu zaštitu sa akcentom na preventivne usluge, kvalitetne, dostupne i pravovremene za sve korisnike koji su u središtu pažnje.

Vizija Doma zdravlja je:

  1. Vraćanje povjerenja u ljekarsku profesiju,
  2. Propoznatljivost u širem regionu po kvalitetu i vrsti usluga,
  3. Da obezbjedi resurse neophodne za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite i zadovolji potrebe kako korisnika tako i davaoca zdravstvenih usluga, te uvođenjem savremenih tehnologija obezbjedi sigurnost i isplativost zdravstvenih usluga,
  4. Da poduzme aktivnosti od prvog kontakta sa sistemom zdravstvene zaštite, do rješenja njegovog problema ili zadovoljenje njegovih potreba,
  5. Da korisnici budu u središtu pažnje sistema zdravstvene zaštite,
  6. Da unaprijedi stručna znanja zdravstvenih radnika ustanove i podigne svijest o značaju stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i razvijanja specifičnih znanja i vještina u radu,

 

VRIJEDNOSTI

U ispunjavanju naše misije i dostizanju vizije opredijeljeni smo sljedećim vrijednostima:

Humanistički pristup, suosjećanje i visoki etički standardi u pružanju zdravstvene zaštite pojedincima i porodici/obiteljima doprinoseći zdravlju i blagostanju društvenoj zajednici u kojoj djelujemo;

Dosljednost u rukovođenju visokim etičkim vrijednostima naročito u pogledu tretmana pacijenata/korisnika usluga, marketinga i bilo kojeg sukoba interesa koji nije u najboljem interesu pacijenta/korisnika usluga i javnosti u najširem smislu;

Opredijeljenost za koncept porodične/obiteljske medicine i zaštitu u kojoj je pacijent/korisnik usluga u središtu;

Promoviranje zdravlja i prevencija bolesti, naglašavajući osnovna načela zdravog načina življenja, kao i razumijevanje posebnih izazova i zahtjeva u promjenljivom okruženju prihvatajući ulogu aktivnog kreatora budućnosti kroz suradnju sa lokalnim i regionalnim ustanovama;

Promocija zdravlja i prevencija bolesti zaposlenih osiguranjem zdravih radnih mjesta;

Kontinuirano ulaganje u znanje, trajni profesionalni razvoj i usavršavanje kroz koncept cjeloživotnog učenja osiguravajući visoke standarde izvrsnosti u domenu pružanja zdravstvenih usluga kroz implementaciju medicine zasnovane na dokazima;

Zalaganje za poštivanje ljudskog dostojanstva i dobre međuljudske odnose na radnom mjestu i ozbiljno razmatranje svih primjedbi, prigovora i žalbi osoblja u pogledu njihovih prava i statusa;

Opredijeljenost za učinkovito i efikasno upravljanje kvalitetom i svim rizicima radi zadovoljavanja potreba i zahtjeva pacijenata/korisnika i njegovatelja;

Privrženost menadžmenta i stručnih organa doma zdravlja u pružanju kvalitetnih usluga kroz stručno i finasijsko planiranje i transparentnost u izvještavanju o postignutim rezultatima svih zainteresiranih skupina i javnosti u najširem smislu;

Strateška (simbiotička) suradnja s drugim zdravstvenim ustanovama, kao i razvoj obostrano korisne suradnje s drugim institucijama na lokalnom i regionalnom nivou, sa profesionalnim i sportskim udruženjima te privatnim sektorom;

Spremnost na prihvatanje različitosti, njegovanje kulture tolerancije i učenja od drugih kao visokomoralna dostignuća pluralističkog društva.

Vareš, 11.05.2016. godine