TERENSKE AMBULANTE

ambulantei

Raspored Terenskih Ambulanti:

  • Vareš Majdan 
  • Budoželje
  • Dabravine
  • Striježevo
  • Vijaka
  • Borovica
  • Ligatići
  • Dragovići
  • Ravne
  • Pržići