JU Dom zdravlja Vareš je u skladu sa standardima AKAZ-a (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH) i u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima  i drugim licima angažovanim na radu  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 92/16), izvršio instalaciju video nadzora objekta i sistema za evidenciju radnog vremena radnika.

Investicija je provedena u skladu sa Javnim nabavkama, a ukupna cijena za uvođenje sistema iznosi 2.809,49 KM sa PDV-om.