Kvаlitetna i dostupna zdrаvstvena zаštita su najvažnije kаrаkteristike zdravstvenog sistema i sаstаvni su dio svаkodnevnih аktivnosti zdrаvstvenih rаdnikа, zdrаvstvenih sаrаdnikа i svih drugih zаposlenih u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Vareš .

Shodno tome Javna Ustanova Dom zdravlja Vareš u saradnji sa Javnom Ustanovom Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu kantona Sarajevo izradla je „Vodić na Brailleovom pismu (Louis Braille) za slijepe i slabovidne korisnike usluga Doma zdravlja Vareš“ i tako ispunila još jedan akreditacijski kriterij iz Standarda za timove porodične/obiteljske medicine koji se odnose na slijepe i slabovide osobe 6.1.3, kao i kriterij 2.1.4 iz ISOSI standarda (Inkluzivni standardi za osobe sa invaliditetom), koje je objavila Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)”.

Vodić je proizvod nesebične saradnje direktora Centra gospodina Damira Ovčine i gospodina Dragana Kecmana da mi u Domu zdravlja unaprijedimo i olakšamo komunikaciju sa slijepim i slabovidnim osobama, omogučimo informacije o dostupnosti usluga, poboljšamo i povećamo zadovoljstvo i omogučimo ravnopravnost svim korisnocima u korištenju naših usluga. Vodić za slijepe i slabovidne korisnike dostupan je u timovima porodične /obiteljske medicine.