Javna ustanova Dom zdravlja Vareš

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( Sl.novine FBiH br:26/16 i 89/18), člana 11. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Vareš, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke direktora Doma zdravlja Vareš br:01-01-677 /19 od 13.06.2019. godine, JU Dom zdravlja Vareš raspisuje :

 

 

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

I  RADNO MJESTO

 

 1. Ljekar u Službi porodične/obiteljske medicine:

Doktor medicine                  2 izvršioca           na određeno vrijeme – na period od 3 mjeseca.

 1. Fizioterapeutski tehničar u Ambulanti za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju:

Fizioterapeutski tehničar   2 izvršioca     na određeno vrijeme – na period od 3 mjeseca.

 1. Fizioterapeutski tehničar-vozač

SSS  fizioterapeutski smjer    1 izvršilac   na određeno vrijeme – na period od tri mjeseca

 1. Domar:

SSS tehnički smjer            1 izvršilac          na određeno vrijeme – na period od 3 mjeseca.

 1. Čistaćica prostorija:

NK radnik                          1 izvršilac         na određeno vrijeme – na period od 3 mjeseca.

 

 

II  USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće:

 

 1. Opšti uslovi:

Kandidat treba da ispunjava opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka doktora medicine, fizioterapeutskog tehničara, domara i čistaćice prostorija, definisane Zakonom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta JU Dom zdravlja Vareš kako slijedi:

 

 1. Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. :

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. :

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. :

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. :

Za radno mjesto pod rednim brojem 5. :

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na ovaj oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu ( za radno mjesto iz tačke I.1.).
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za radno mjesto iz tačke I.1, tačke I.2.i tačke I.3.).
 3. Uvjerenje o završenoj edukaciji iz POM ili dokaz da je pohađanje iste u toku ( za radno mjesto iz tačke I.1.).
 4. Certifikat o završenoj bazičnoj školi ultrazvuka abdomena ( za radno mjesto iz tačke I.1.).
 5. Potvrda o poznavanju stranog jezika ( za radno mjesto iz tačke I.1.)
 6. Potvrda o poznavanju rada na računaru ( za radno mjesto iz tačke I.1.)
 7. Diploma o završenoj srednjoj školi – smjer fizioterapeutski tehničar ( za radno mjesto iz tačke I.2. i tačke I. 3.).
 8. Licenca za samostalan rad izdata od strane nadležne Komore ( za radno mjesto iz tačke I.1., I.2. i tačke I.3.).
 9. Diploma o završenoj srednjoj školi – tehnički smjer ( za radno mjesto iz tačke I.4.).
 10. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ( za radno mjesto iz tačke I.5.)
 11. Potvrda o vozačkoj dozvoli ,,B,, kategorije ( za radno mjesto iz tačke I.1, I.2., I.3., I.4., I.5.)
 12. Ovjerena i potpisana potvrda izdata od strane poslodavca / pravnog lica gdje je kandidat stekao radni staž.
 13. Izvod iz matične knjige rođenih.
 14. Uvjerenje o državljanstvu.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke, tačnu kontakt adresu i telefon. Tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Pod važećim Uvjerenjem o državljanstvu, podrazumijeva se Uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja Uvjerenja od strane nadležnog organa, a ne od datuma ovjere kopije istog, do dana prijave na ovaj oglas.

 

IV  POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom

 

,, Prijava na Javni oglas za radno mjesto ( navesti koje radno mjesto ) – ne otvaraj – otvara Komisija ,,

na adresu : JAVNA USTANOVA ,, DOM ZDRAVLJA VAREŠ ,, ul. Zvijezda br.18

71330 VAREŠ

 

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt informacije kandidata ( ime i prezime i kontakt telefon ).

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu ,, Oslobođenje ,, , web stranici Doma zdravlja Vareš i Službi za zapošljavanje.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Ne blagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Po okončanju postupka po ovom Javnom oglasu, eventualni povrat dostavljene dokumentacije kandidata vrši se isključivo na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se dostavlja na protokol JU Dom zdravlja Vareš.