ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ULTRAZVUČNOG APARATA